2024. július 25., csütörtök

KHR: Én is rajta vagyok?

Fontos tudni, hogy a szerződés aláírását követően az Ön konkrét adatai rögzítésre kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR).

Mi az a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)?

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által kezelt adatbázis, amely lehetővé teszi a pénzügyi intézmények számára, hogy megosszák egymással az ügyfelek hitelképességére vonatkozó információkat. Célja, hogy a hitelbírálati folyamat során információkat szolgáltasson egymásnak az ügyfelek hitelképességének jobb megítélése érdekében, megkönnyítse a jó hitelmúlttal rendelkező hitelfelvevők hitelhez jutását, és általában véve megvédje az ügyfeleket a túlzott eladósodás kockázatától, valamint csökkentse a hitelezéssel kapcsolatos kockázatokat. Lényegében olyan hitelfelvevőkről rendelkezik adatokkal, akik nem teljesítették a hitelszerződéseket, de olyan hitelekről is vannak adatai, amelyeket késedelem nélkül fizettek vissza. A szerződés megkötése előtt az ügyfél választhat, hogy az adatait csak negatív adósként, vagy pozitív adósként is lehessen látni a rendszerben.

KérdésVálasz
Befolyásolja a KHR-lista a hitelfelvételt?Igen, a pénzintézmények a hitelképesség értékeléséhez használják a KHR adatbázist. Az ügyfél választhat, hogy csak negatív vagy pozitív adósként is szeretné láttatni adatait.
Ki szolgáltat adatokat a KHR-nek?Pénzügyi intézmények töltenek fel adatokat a KHR-be. Az adósok és hitelszerződések adatai rögzítésre kerülnek, valamint a nemteljesítésre vonatkozó információk.
Milyen adatok kerülnek be a KHR-be?Adósok személyes adatai, hitelszerződések részletei, nemteljesítésre vonatkozó adatok, csalási információk, adósságrendezési eljárások adatai 2015. szeptembertől.
Mit tehet, ha az adatok helytelenek?Kifogást nyújthat be, és a pénzintézmény kivizsgálja. Ha igazolódik, a KHR frissíti vagy törli az adatokat.
Miért előnyös a pozitív hiteltörténet?Gyorsabb és kedvezőbb hitelbírálat, alacsonyabb kamatok és díjak.
Hogyan tudhatja meg az ügyfél, ha egy pénzintézet megosztotta az adatait a KHR-rel?A hitelnyújtó tájékoztatja az ügyfelet és hozzájárulás szükséges a pozitív adatokhoz.

Forrás: creditline.hu

Befolyásolja a KHR lista a hitelfelvételt?

A hitelintézetek a hitelnyújtás vagy egyéb hitelhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötése előtt ellenőrzik, hogy a kérelmező képes-e teljesíteni a visszafizetési kötelezettségeit. A szerződés megkötése előtt a pénzügyi intézmény köteles ismertetni a kérelmezővel a KHR-től kapott hitelképességi adatokat.

A pozitív adatok csak a hitelfelvevő hozzájárulásával kerülnek be az adatbázisba, de a következő információknak mindenképpen kell szerepelniük az adatbázisban:

 • A hitel nemteljesítéseire vonatkozó nyilvántartások,
 • a csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása; és
 • nyilvántartás a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök jogosulatlan használatáról,
 • a magánszemélyek adósságrendezési eljárásaival kapcsolatos adatok 2015. szeptember 1. óta.

Ha az egyén nem járul hozzá a pozitív adatok feldolgozásához, a pénzügyi intézményt tájékoztatják. A hozzájárulás vagy annak megtagadása az adós valamennyi szerződésére vonatkozik, és bármikor szabadon módosítható. A pénzügyi intézmények csak akkor kötnek Önnel szerződést, ha a KHR-ben megadott információk alapján megfelelő adósnak ítélik meg Önt. Az Ön hitelképességének megfelelő értékeléséhez nagyon fontos, hogy az Önről a KHR-ben megadott információk helyesek, pontosak és egyértelműek legyenek. A legtöbb hitelező pozitív tényezőnek tekinti, ha Ön lehetővé teszi számukra, hogy teljes körűen megismerjék az Ön hiteltörténetét, hogy pontosabban tudják megítélni az Ön hitelképességét.

Ki szolgáltat adatokat valakiről a KHR számára?

A hitelezéssel, pénzkölcsönzéssel és hitelhez kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkozó pénzügyi intézmények töltenek fel adatokat a KHR-be. Ezek az intézmények jogosultak arra is, hogy információkat kapjanak az adatbázisból.

A KHR rögzíti az adósok és az adóstársak hitelszerződésekben szereplő adatait, de a csak zálogkötelezettekre és kezesekre vonatkozó adatokat alapesetben nem rögzíti.

Milyen adatok kerülnek be a KHR-be?

 • Adósok adatai
  • Név, születési hely és születési idő,
  • Az anya születési neve
  • Születési név
  • Állampolgárság
  • Személyazonosító igazolvány száma, útlevél száma
  • Vezetői engedély száma, egyéb személyazonosító igazolvány száma, típusa
  • Cím, irányítószám
  • E-mail cím
  • A bejegyzett kölcsönszerződésben betöltött szerepe (adós, egyetemleges adós);
 • A kölcsönszerződés részletei
 • A nemteljesítésre és a késedelmes tartozásokra vonatkozó információk
 • Információ a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök csalárd használatáról;
 • Csalás miatt elutasított hitelkérelmekre vonatkozó információk.
 • A magánszemélyek adósságrendezési eljárásaira vonatkozó adatok 2015. szeptember 1. óta.

Mi a teendő, ha az adatok helytelenek

Ha Ön úgy véli, hogy az Önre vonatkozó adatok helytelenül kerültek be a KHR-be, vagy pontatlanok, a pénzügyi intézmény vagy a BISZ köteles a kifogást a beérkezéstől számított öt munkanapon belül kivizsgálni, és megállapításait haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat befejezését követő két munkanapon belül írásban közölni az érintett ügyféllel. Ha a KHR-nek adatokat szolgáltató pénzügyi intézmény helyt ad a kifogásnak, haladéktalanul értesítenie kell a KHR-t, amely kijavítja vagy törli az adatokat.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos panasz benyújtásának helye

Ha Ön úgy véli, hogy a KHR-nél nyilvántartott adatai helytelenek, írásbeli kifogást nyújtott be, és nem elégedett a kapott tájékoztatással, a kifogás kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerinti helyi bírósághoz fordulhat, és a helyi bíróság egy különleges gyorsított eljárás keretében dönt az ügyében. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Ha az intézmény, amelynek Ön az adatait megadta, úgy ítéli meg, hogy nem a fenti információszolgáltatási szabályok szerint járt el, fogyasztói panaszt nyújthat be a Magyar Nemzeti Banknál.

A „negatív” és „pozitív” adatok jelentése

Negatív hitelfelvevők azok a hitelfelvevők, akik hosszú időn keresztül nem teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, azaz nem teljesítik vagy késedelembe esnek a kölcsönnel kapcsolatban. Más szóval, negatív hitelfelvevő az a hitelfelvevő, akinek a késedelmes és kifizetetlen hiteltartozása meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes havi minimálbér összegét, és több mint 90 napja késedelmes. Azok, akiknek a kölcsönszerződés futamideje alatt nincs ilyen tartozásuk, pozitív adósokként kerülnek be az adatbázisba.

online vásárlás bankkártyával

Forrás: Pixabay

Milyen előnyei vannak a pozitív hiteltörténetnek?

Azok, akik a korábbi hiteleket időben visszafizették, a pozitív hitelmúlt alapján könnyebb és gyorsabb hitelbírálatra számíthatnak. Kevesebb dokumentumot és referenciát kell benyújtani a pénzintézeteknek, ami személyre szabottabb hitelhez, valamint alacsonyabb kamatlábakhoz és díjakhoz vezethet.

Mennyi ideig használhatók fel a hitelszerződés adatai?

2011 októberétől a hitelszerződésekre vonatkozó valamennyi adat, beleértve a pozitív hitelszerződéseket is, bekerül a KHR-be. Ha az adóssal kötött szerződést késedelem nélkül felmondják, és az adós a szerződés megkötésekor nem járult hozzá a „pozitív” adatok megőrzéséhez a szerződés megkötését követően, akkor ezek az adatok a szerződés felmondását követő éjszaka automatikusan törlésre kerülnek. A KHR-nél nemfizetés vagy késedelmes fizetés miatt nyilvántartott negatív adatokat az adatbázisban az átadástól számított 10 évig tárolják. Kivételt képez ez alól, ha az adós visszafizette a hátralékot, ebben az esetben az adatok a KHR-ben a hátralék megfizetésének időpontjától számított egy évig maradnak. Ha a hitelező kifizette a hátralékot, vagy a hátralékot közös megegyezéssel rendezték, az adatok ettől az időponttól számított öt évig lesznek elérhetőek a rendszerben, ezt követően automatikusan törlődnek. Az Önre vonatkozó negatív információk az Ön hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a hitelképességének értékelésére.

Hogyan tudhatják meg az ügyfelek, hogy egy pénzintézet megosztotta-e adataikat a KHR-rel

A hitelnyújtóknak részletesen tájékoztatniuk kell az ügyfeleket arról, hogy a hitelkérelmük feldolgozása során az adataik a KHR-ből kerülnek ki, és hogy hitelnyújtás esetén az adataik a KHR-be kerülnek. A pozitív hiteladatokhoz az ügyfél kérelmére van szükség. A negatív adatokat azonban az ügyfél beleegyezése nélkül is fel kell venni a KHR-be. Ha az adós nem fizeti vissza a tartozást, a pénzügyi intézménynek 30 napos határidővel fel kell hívnia az ügyfelet, hogy feltöltse a KHR-be a nemteljesítési adatokat. A felszólítást követően az ügyfél a felszólításban meghatározott időpontig még visszafizetheti a tartozást. Ha az ügyfél ezt elmulasztja, a pénzügyi intézménynek fel kell töltenie a KHR-be a nemteljesítési adatokat, és öt munkanapon belül írásban értesítenie kell az ügyfelet a nemteljesítés bekövetkezéséről.

Hogyan tárolják a több hitelszerződés adatát?

Egy ügyfélnek több szerződése is lehet egy vagy több hiteltársasággal; a KHR rögzíti az adós(oka)t és az egyes szerződésekhez kapcsolódó pozitív és negatív adatokat. Nemfizetés esetén a hitelező nem a teljes összeget tölti fel, hanem a tartozás összegét és az egyes szerződések fennállásának időtartamát.

Írásban a KHR-hez csatlakozott pénzintézetnél vagy közvetlenül a BISZ Zrt.- nél a következő információkat kérheti díjmentesen

 • Milyen információk állnak rendelkezésre az adósról a KHR-nél
 • Mely intézmények bocsátották rendelkezésre
 • Ki, mikor és milyen néven kapta meg az adatokat a KHR-től

Ezek az információk mindig elérhetők a KHR-től:

 • A hitelszerződéssel rendelkező adósok törvényben előírt személyes adatai,
 • a hitelszerződések nemteljesítésre és hátralékra vonatkozó adatai,
 • a fizetési eszközökkel és hitelkérelmekkel való visszaélésekre vonatkozó csalási adatok,
 • 2015. szeptember 1-jétől az adósságrendezési eljárásokra és az azokban részt vevő ügyfelekre vonatkozó adatok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük